Adatvédelmi irányelvek

I. alapvető rendelkezések

1. A személyes adatok adatkezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének 7. pontja szerint az AUTOTECH24 CZ s.r.o., nyilvántartási száma 09105638, székhelye: Zbraslavská 12/11, 159 00 Prague 5 (a továbbiakban: Adatkezelő).

2. Az ügyintéző elérhetőségei

Cím: Strupčice 160, 431 14 Strupčice

E-mail: eshop@autotech24.cz

Telefon: +420 721 187 187 187

3. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.

4. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: dpo@autotech24.cz

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az Adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése során szerzett meg.

2. Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja

1. A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka a következő

 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint,
 • az adatkezelőnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdeke a közvetlen üzletszerzéshez (különösen a kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez),
 • Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez), összefüggésben az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével, amennyiben nem történt árura vagy szolgáltatásra vonatkozó megrendelés.

2. A személyes adatok feldolgozásának célja a következő

  • a megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül az adatkezelő nem tudja megkötni vagy teljesíteni a szerződést
 • kereskedelmi kommunikáció és egyéb marketingtevékenységek küldése.

3. Az adatkezelő részéről nem történik automatikus egyedi döntéshozatal a GDPR 22. cikke értelmében. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Adatmegőrzési időszak

1. Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat

 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.

2. A megőrzési időszak lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei a következők

 • a szerződés szerinti áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében részt vesz,
 • a webáruház üzemeltetési szolgáltatások (Shoptet) és egyéb, a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
 • marketing szolgáltatások nyújtása.

2. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat harmadik országba (az EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban a postai szolgáltatások/felhőszolgáltatások szolgáltatói.

VI. Az Ön jogai

1. A GDPR-ban meghatározott feltételek szerint Ön a következőkkel rendelkezik

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke szerint,
 • a személyes adatainak helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, illetve az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján.
 • a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján.
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke szerint; és
 • az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint.
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére.

2. Ön jogosult arra is, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy megsértették az adatvédelemhez való jogát.

VII.Adatvédelmi feltételek

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.

2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítására, különösen az adatok (elektronikus) tárolásának jelszóval és titkosított kommunikációval történő biztosításával az engedélyezett hozzáférés biztosítása érdekében, valamint a papíralapú nyomtatványok lopás, elvesztés vagy sérülés elleni védelmét szolgáló operatív technikai intézkedésekkel.

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. záró rendelkezések

1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.

2. Ön az online megrendelőlapon a beleegyező négyzet bejelölésével elfogadja ezeket a feltételeket. A beleegyező nyilatkozat bejelölésével megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.

3. Az adatkezelő jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az Adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az Ön által az Adatkezelőnek megadott e-mail címre is megküldi Önnek az Adatvédelmi szabályzat új változatát.

Ezek a feltételek 2018.5.25-én lépnek hatályba.